Intro
Persisk • فارسی

مزایای نقدی

والدینی که فرزندان ١ تا ٣ ساله دارند ممکن است مشمول دریافت مزایای نقدی از دولت شوند. برای دریافت چنین مزایایی، فرزند نباید به یک مهد کودک دولتی تمام وقت برود. اگر فرزند به صورت پاره وقت به چنین مهد کودکی می رود، والدین می توانند بخشی از این مزایا را دریافت کنند. مدت زمانی که به کودک اجازه داده می شود تا در مهد کودک سپری کند میزان مزایای نقدی قابل پرداخت را تعیین می کند. این که کودک کمتر از مدت زمانی که به او اجازه داده شده است را در مهد کودک سپری کند در میزان مزایای نقدی قابل پرداخت تفاوتی ایجاد نمی کند.

مزایای نقدی به صورت ماهیانه پرداخت می شوند و مشمول پرداخت مالیات قرار نمی گیرند.

قاعده کلی در خصوص برخورداری از مزایای نقدی این است که فرزندانی که فرد به خاطر آنها مزایای نقدی دریافت می کند باید مقیم نروژ باشند. مزایای نقدی همچنین قابل پرداخت برای فرزندانی است که در یک کشور محدوده اقتصادی اروپا ((EEA غیر از نروژ زندگی می کنند، مشروط بر آنکه، به عنوان مثال، یکی از والدین آنها در نروژ مشغول به کار باشد.

مزایای نقدی در اسرع وقت و به محض اینکه کودک اولین سالروز تولد خود را پشت سر می گذارد، و یا از اولین ماه بعد از عدم حضور فرزند در مهد کودک، قابل پرداخت خواهد بود.

چنانچه فرزندی که به خاطر او مزایای نقدی دریافت می گردد به صورت تمام وقت یا پاره وقت به مهد کودک فرستاده شود، والدین موظف هستند مراتب را به اداره بیمه محل خود اطلاع دهند.

نرخ هایی که در زیر فهرست شده است از اول ژانویه سال ۲٠٠٧ قابل اجرا می باشد:

مدت زمان مورد توافق که هر هفته در مهد کودک سپری می گردد: مزایای نقدی در ماه
٠ ساعت ۳٫۳٠۳ کرون نروژ
۸ – ١ ساعت۲٫۶۴۲ کرون نروژ
١۶ – ۹ ساعت١٫۹۸۲ کرون نروژ
۲۴– ١۷ ساعت١٫۳۲١ کرون نروژ
۳۲ – ۲۵ ساعت۶۶١ کرون نروژ
۳۳ ساعت یا بیشتر٠ کرون نروژ

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no