Intro
Persisk • فارسی

گویش های مختلف – دو شکل نوشتاری زبان نروژی

زبان نروژی دارای گویش های مختلفی است. در قسمت های مختلف کشور، مردم به گویش ها ی مختلف تکلم می کنند، و ممکن است تفاوت های زیادی بین کلمات، اصطلاحات، و لهجه ها وجود داشته باشد.

نروژ دارای دو شکل نوشتاری رسمی است: بوکمال (Bokmål) و نی نورشک (Nynorsk). چرا این گونه است؟

©Universitetsbiblioteket i Bergen©Universitetsbiblioteket i Bergen

نروژ از سال ١٣٨٠تا سال ١٨١٤ با دانمارک متحد بود. بنابراین نروژی هایی که سواد خواندن و نوشتن داشتند، به زبان دانمارکی می نوشتند. این امر به محو تدریجی شکل نوشتاری زبان نروژی منجر گردید. در سال ١٨١٤، نروژ قاانون اساسی خود را تصویب کرد و اتحاد با دانمارک پایان یافت. نروژ با سوئد متحد شد، اما زبان دانمارکی همچنان زبان نوشتاری رایج در کشور بود. در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ، زبان گفتاری نیز کاملاً شبیه زبان دانمارکی بود، حال آنکه مردمی که در مناطق روستایی زندگی می کردند عمدتاً به یکی از چندین لهجه نروژی تکلم می کردند.

استقلال نروژ در قرن هجدهم بسیار مورد بحث قرار گرفت و بسیاری از مردم معتقد بودند که نروژ باید از زبان نوشتاری خود برخوردار باشد. بحث های طولانی و پر شوری راجع به این که زبان کشور نروژ باید چه زبانی باشد صورت گرفت. دو محقق زبان شناس به طور اخص نقش قابل ملاحظه ای در توسعه زبان نروژی ایفا کرده اند.

ایوار اوسن (Ivar Aasen) (١٨١٣-١٨٨٥) در سراسر نروژ مسافرت می کرد و به لهجه های مختلف گوش می داد. او از هر لهجه قسمتی را بر گرفت و زبانی را خلق کرد که ما امروزه به عنوان نی نورشک می شناسیم.

©Riksantikvaren©Riksantikvaren

ایوار اوسن

کنود کنودسن (Knud Knudsen) (١٨١٢-١٨٩٥) در عوض تلاش کرد که زبان نوشتاری دانمارکی را نروژی تر کند. زبان نوشتاری دانمارکی در نروژ تبدیل به زبانی شد که ما امروزه آن را بوکمال می نامیم.

کنود کنودسن

امروزه، بوکمال و نی نورشک به یک اندازه رایج هستند. کلیه دانش آموزان نروژی باید خواندن و نوشتن به هر دو شکل نوشتاری زبان نروژی را بیاموزند.

به گویش های قسمت های مختلف گوش کنید.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no