Intro
Persisk • فارسی

آموزش زبان نروژی: سه روش متفاوت

کلیه دوره های آموزش زبان نروژی به بزرگسالان یک برنامه درسی واحد می باشد. این برنامه درسی توسط استورتینگ (پارلمان نروژ) به تصویب رسیده است. در این برنامه درسی، موضوعاتی که باید تدریس شود و نیز اهداف آموزشی که شرکت کنندگان در دوره باید دنبال کنند مشخص گردیده است. هدف اصلی از این دوره آموزشی این است که شرکت کنندگان زبان نروژی را بیاموزند و دانشی اولیه راجع به جامعه نروژ را کسب کنند.

شرکت کنندگان در دوره های آموزشی زبان نروژی می توانند، بسته به زبان مادری و تحصیلات قبلی خود، آموزش ها را از سه روش متفاوت پیگیری کنند. آنها می توانند در حین آموزش، تغییر روش دهند. هدف آن است که آنها زبان نروژی، اعم از گفتاری و نوشتاری، را بفهمند و بتوانند به زبان نروژی تکلم کنند و بنویسند.

روش ١

این روش ویژه شرکت کنندگانی است که فاقد تحصیلات و یا از تحصیلات اندک برخوردار هستند. برخی از این شرکت کنندگان نمی توانند به زبان مادری خودشان بخوانند یا بنویسند.

روش ٢

این روش برای شرکت کنندگانی مناسب است که از تحصیلات متوسط برخوردار هستند.

روش ٣

این روش برای شرکت کنندگانی مناسب است که از تحصیلات عالی برخوردار هستند. بسیاری از این افراد مدارج عالی دارند.

بعد از اتمام دوره، می توان در یک امتحان شرکت کرد. چهار امتحان با میزان دشواری متفاوت طراحی شده است. امتحان زبان نروژی ١، امتحان زبان نروژی ٢، امتحان زبان نروژی ٣، و امتحان زبان نروژی ٤.

برای مشاهده کل برنامه درسی، می توانید به وب سایت VOX مراجعه نمایید.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no