Intro
Persisk • فارسی

نظام دادگاه ها

نظام دادگاه ها در نروژ دارای یک ساختار هرمی است.

دادگاه های بخش

پایین ترین سطح در این هرم دادگاه بخش نامیده می شود.

دادگاه های استیناف

سطح بعد دادگاه استیناف است. دادگاه استیناف یک هیئت رسیدگی مجدد است. این بدان معنا است که دادگاه استیناف راجع به نتیجه نهایی استیناف هایی که در خصوص رأی دادگاه های بخش داده شده است تصمیم گیری می کند. هم مدعی علیه و هم مدعی می توانند نسبت به یک پرونده استیناف دهند. آنها می توانند هر دو این کار را انجام دهند، چنانچه معتقد هستند که مجازات خیلی شدید یا ملایم است، و یا چنانچه اعتقاد دارند که راجع به تعیین مقصر تصمیم درستی اتخاذ نشده است.

دادگاه عالی

دادگاه عالی در رأس این هرم قرار دارد. دادگاه عالی در واقع دادگاهی است که رأی صادره توسط دادگاه های استیناف را مورد تجدید نظر قرار می دهد. رأی صادره توسط دادگاه عالی، نهایی است و نمی توان به آن اعتراض نمود.

قضاوت برعهده چه کسی است؟

هم در دادگاه های بخش و هم در دادگاه های استیناف، قاضی راجع به تقصیر و مجازات، تصمیم گیری و رأی صادر می کند. قاضی ها ممکن است قضات حرفه ای، دستیار قاضی، یا قضات غیر حرفه ای باشند.

قضات حرفه ای افرادی هستند که در رشته حقوق و قضا تحصیل کرده اند. دستیار قاضی و قضات غیر حرفه ای افراد عادی هستند که به این منصب گماشته شده اند. در دعاوی مهم، یک دادگاه استیناف به همراه یک هیئت منصفه که مرکب از ده نفر از اعضای عادی است تشکیل می گردد. این هیئت منصفه از پنج زن و پنج مرد تشکیل شده است. هیئت منصفه تصمیم می گیرد که آیا مدعی علیه مجرم می باشد یا خیر. این یک اصل مهم در نظام حقوقی نروژ است که مسئله گناه یا بیگناهی باید توسط افراد هم ردیف مدعی علیه تعیین شود.

وکیل مدافع

مدعی علیه حق دارد برای دفاع از خود از یک وکیل کمک بگیرد. مدعی علیه باید خود در دادگاه حاضر شود و دفاعیات خود را اظهار کند.

دادستان

دادستان پرونده اتهامات منتسب به مدعی علیه را بسته به ماهیت تخلف های صورت گرفته، در دادگاه مطرح می کند. همچنین دادستان مجازات را نیز پیشنهاد می کند.

مجازات

مجازات های قانونی زیادی وجود دارد. برخی از مجازات های بسیار متداول عبارتند از:

چشم پوشی از مجازات

منظور از چشم پوشی از مجازات آن است که ضمن هشدار به مجرم، او را رها می کنند؛ البته این جرم در فهرست ملی محکومیت های پلیس ثبت می شود.

جریمه

منظور از جریمه آن است که به مجرم فرصت داده می شود بدون حضور در دادگاه جریمه ای را بپردازد. جریمه ها غالباً در ارتباط با ، به عنوان مثال، جرائم رانندگی سبک و امثال آن مورد استفاده قرار می گیرد. جریمه مقدار پولی است که به دولت پرداخت می شود.

حکم حبس تعلیقی

حکم حبس تعلیقی یعنی اینکه مجرم منوط به شرایطی خاص از حبس معاف می گردد. چنانچه فرد ظرف دو سال، مجدداً مرتکب جرم گردد، وی باید هم دوران حبس مربوط به حکم قبلی و هم دوران حبس مربوط به حکم جدید را سپری کند.

حکم حبس فوری

حکم حبس فوری به معنای آن است که محکوم علیه باید یک دوره حبس را سپری کند. شدیدترین حکم حبس در نروژ ٢١ سال است و می تواند در موارد قتل عمد یا جرائم سنگین مرتبط با مواد مخدر مورد استفاده قرار گیرد. افرادی که در حبس به سر می برند معمولاً بعد از سپری کردن دو سوم از دوران حبس خود به صورت مشروط آزاد می شوند.

بازداشت پیشگیرانه در یک مؤسسه

بازداشت پیشگیرانه در یک مؤسسه مجازاتی قانونی است که برای محافظت از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. برای آنکه محکوم علیه به بازداشت پیشگیرانه محکوم شود، باید «جنون وی در زمان ارتکاب به جرم» محرز شده باشد، یا تأیید شده باشد که او دچار بیماری روانی دائمی است و یا قوای ذهنی عقب مانده یا همیشه معیوب دارد. همچنین باید این خطر وجود داشته باشد که ممکن است شخص مرتکب جرائم دیگری شود.

خدمت به اجتماع

در صورتی می توان از خدمت به اجتماع به جای مجازات حبس استفاده کرد که مجازات تعیین شده حداکثر یک سال حبس تعلیقی باشد. یک ماه حبس معادل ٣٠ ساعت خدمت به اجتماع طی تعطیلات پایان هفته یا اوقات فراغت شخص است.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به نظام حقوقی نروژ، می توانید به وب سایت دادگاه های نروژ و وب سایت «Norge.no» مراجعه نمایید.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no