Intro
Persisk • فارسی

روز ملی نروژ

هفدهم ماه می روز ملی نروژ است. این روز به یادبود روز هفدهم ماه می سال ١٨١٤ یعنی زمانی که نروژ قانون اساسی خود را تصویب کرد جشن گرفته می شود. معمولاً مردم در روز ملی لباس های مخصوص می پوشند. بسیاری از افراد یک «بوناد» (bunad) یا سایر لباس های ملی دیگر بر تن می کنند. هنگام صبح مراسم رژه کودکان برگزار می گردد. دانش آموزان در حالی که پرچم نروژ را در دست دارند و سرود می خوانند در خیابان ها رژه می روند. در بسیاری از مکان ها، دسته های موسیقی هماهنگ با گروه هایی که رژه می روند مارش های نظامی می نوازند. بعداً اغلب در مدارس، پارک ها و مراکز شهرها، سخنرانی و مراسم مشابه برگزار می گردد. هفدهم می به عنوان روز کودکان نیز معروف است.

©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

سرود ملی نروژ

در نروژ روز ملی را روز کودکان نیز می نامند. سایر کشورهایی که شما با آنها آشنا هستید چگونه روز ملی خود را جشن می گیرند؟

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no