Intro
Persisk • فارسی

تساوی حقوق زن و مرد

©Hallgeir Vågenes/Scanpix©Hallgeir Vågenes/Scanpix
برابری جنسی چیست؟

برابری جنسی بدان معنا است که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصت های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت ها است، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می تواند به تبعیض و فرصت های محدود برای فرد منجر شود.

©Scanpix©Scanpix

قانون برابری جنسی نروژ در سال ١٩٧٨ تصویب شد. هدف از این قانون آن است که با مرد و زن به طور یکسان برخورد شود. این قانون برای هر دو جنس حائز اهمیت است، گرچه این قانون توجه ویژه ای به موضع زنان دارد.

قبل از تصویب قانون برابری جنسی نروژ، زنان سالیان زیادی برای تساوی حقوق زن و مرد مبارزه کردند. زنان در سال ١٨٥٤توانستند حقوق وراثت مساوی با حقوق مردان را از آن خود سازند، و زنان مجرد در سال ١٨٦٤ این حق را کسب نمودند که افرادی بالغ و مستقل تلقی شوند. زنان متأهل این حق را در سال ١٨٨٨ کسب کردند. این به منزله آن بود که از آن پس آنها مختار بودند دارایی های شخصی خود را آن گونه که مایل بودند صرف کنند.

©Universitetsbiblioteket i Bergen©Universitetsbiblioteket i Bergen

انجمن حقوق زنان نروژ در سال ١٨٨٤بنیان نهاده شد. اعضای این انجمن هم زن وهم مرد بودند.

در اواخر قرن نوزدهم، زنان از فرصت های جدیدی در تعلیم و تربیت و انتخاب مشاغل خود برخوردار شدند. زنان در سال ١٨٧٠ اجازه یافتند به عنوان معلم کار کنند. در این زمان جامعه به سرعت درحال تغییر بود و نیاز شدیدی به نیروی انسانی جدید وجود داشت. بسیاری از زنان در ادارات تلگراف یا مراکز تلفن مشغول به کار شدند. هر دو مرکز محیط های کاری مبتنی بر فن آوری جدید بودند. در بسیاری از مشاغل جدید زنان نیاز به کارآموزی داشتند. فرصت های جدید عمدتاً برای زنان طبقه متوسط حائز اهمیت بود.

زنان طبقه کارگر از دیر باز در کارخانجات کار کرده بودند. تا پایان قرن نوزدهم، حدود یک سوم از کلیه زنانی که در سن کار قرار داشتند به کار با حقوق اشتغال داشتند.

سال های سرنوشت ساز در تاریخ برابری جنسی در نروژ

  • ١٩١٠ زنان حق رأی در انتخابات مقامات محلی را کسب کردند
  • ١٩١١ اولین جانشین نماینده زن (آنا روگستا) به استورتینگ راه یافت
  • ١٩١٣ زنان از حق رأی عمومی با شرایطی یکسان با مردان برخوردار شدند
  • ١٩٢٢ اولین نماینده زن (کارن پلاتو) به استورتینگ راه یافت
  • ١٩٤٥ اولین وزیر زن (شیرشتن هانستین) به کابینه راه یافت
  • ١٩٦١ اولین قائم مقام زن (اینگرید بیرکاس)
  • ١٩٦٨ اولین قاضی دادگاه عالی (لیلی بولویکن)
  • ١٩٧٤ اولین افسر اجرایی زن استان (ابا لودن)
  • ١٩٧٨ اولین بازرس زن ناظر بر برابری جنسی (اوا کولستا)
  • ١٩٨١ اولین نخست وزیر زن (گرو هارلم برونتلان)
گرو هارلم برونتلان (از حزب کارگر) در سال ١٩٨١تشکیل کابینه داد. او چندین سال نخست وزیر بود. ©Helge Mikalsen/Scanpixگرو هارلم برونتلان (از حزب کارگر) در سال ١٩٨١تشکیل کابینه داد. او چندین سال نخست وزیر بود. ©Helge Mikalsen/Scanpix

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به برابری جنسی، می توانید از وب سایت نظارت بر برابری جنسی دیدن کنید.

در نروژ چه نمودهایی را می بینید که نشان می دهد که نروژ جامعه ای برابر است؟

درباره مبارزه برای برابری جنسی از اواخر قرن نوزدهم به بعد بحث و گفتگو کنید.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no